image

Gemlik Tipi Siyah Zeytin (2 Kg)
Gemlik Tipi Siyah Zeytin (400 Gr.)