image

Siyah Zeytin & Kalamata Tipi Zeytin
Siyah Zeytin (10 Kg)
Uslu Tipi Siyah Zeytin (2,5 Kg)
Gemlik Tipi Siyah Zeytin (2 Kg)
Uslu Tipi Siyah Zeytin (400 Gr.)
Gemlik Tipi Siyah Zeytin (400 Gr.)